تاریخچه : انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

تاریخچه : انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته


هسته اولیه انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته در سنوات نه چندان دور توسط حدود (11) شرکت بخش خصوصی که عمدتاً راهبری قطارهای مسافری و یا ارائه خدمات وابسته به آن را عهدهدار بودند شکل گرفت.
این شرکتها بنا به ضرورت و صلاحدید و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی خود بر آن شدند تا در راستای بهبود وضع اقتصادی کارگران خود و کارفرمایان که خود حافظ منافع جامعه نیزمیباشد بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و به اعتبار فعالیتهای راهبری و خدمات مسافری انجمن صنفی تشکیل دهند.
شرکتهای موصوف پس از تشکیل هیأت مؤسس و فراهمسازی مقدمات اولیه و ضرور موفق شدند در اجرای ماده 131 قانون کار ج.ا.ا اساسنامه انجمن را در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسانیده و گواهینامه فعالیت انجمن را به شماره ثبت (231) از وزارتخانه مزبور دریافت نمایند.
انجمن صنفی از تاریخ 17/10/1380 و با توجه به اهمیت نقش این قبیل تشکلها در شکلگیری اهداف و سیاستها و برنامههای توسعه و گسترش صنعت ریلی کشور و همچنین ارتقاء جایگاه ترابری ریلی در کشور و منطقه و بهبود بخشیدن به امور حمل و نقل کشور و نیز در رابطه با سیاستها و برنامههای توسعه انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شناخت نیازها و مسائل مشترک شرکتها و ضرورت برقراری ارتباطات نزدیک و تبادلنظر و تعامل و همکاری فیمابین با هدف همسوئی و همفکری و تأثیرگذاری در شکلدهی سیاستها و برنامههای توسعه اقتصادی و ارتقاء جایگاه آن و بهرهوری هرچهبهترازمنافع و با توجه بایسته به سرمایهگذاری، اشتغالزائی، رونقبخشی و در نهایت تحقق سیاستهای دولت و اجرای قوانین و مقررات انجمن رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.
انجمن در حال حاضر دارای (47) عضو میباشد که از این تعداد (3) شرکت در امر حملونقل ریلی (قطارهای مسافری و باری) و (24) شرکت در امر حملونقل ریلی (باری) و (3) شرکت در امر حملونقل ریلی (مسافری) و (16) شرکت نیز در امر راهبری قطارهای مسافری و ارائه خدمات وابسته فعالیت دارند و تا امروز بیش از 90% از واگنهای باری و 40% از واگنهای مسافری فعال در شبکه ریلی کشور متعلق به شرکتهای خصوصی عضو این انجمن میباشد.
یادآور میشود که بخش خصوصی از آغاز فعالیت خود تاکنون توانسته است حملونقل ریلی را در سطح کشور همه ساله به رشد قابل قبولی برساند و این روند در سالهای آتی نیز تداوم خواهد داشت.

/ 2 نظر / 31 بازدید
ابزار رايگان

سلام با قرار دادن ابزار مناسب و کاربردي در سايت يا وبلاگ خود بازديد را چند برابر کنيد براي مشاهده ابزار به لينک زير برويد : http://www.parmisfun.com/abzar.php با تشکر

ابزار رايگان

سلام با قرار دادن ابزار مناسب و کاربردي در سايت يا وبلاگ خود بازديد را چند برابر کنيد براي مشاهده ابزار به لينک زير برويد : http://www.parmisfun.com/abzar.php با تشکر