خصوصی سازی

خلاصه طرحهای سرمایه گذاری و توسعه ای راه آهن

 خلاصه عملکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی

 خصوصی سازی درراه آهن:فلسفه ،اهداف،زمینه ها،روشهاو نتایج

 خلاصه گزارش سرمایه گذاری شرکتها

 آمار واگنهای واگذاری راه آهن به بخش خصوصی

  عملکرد فیزیکی اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری وجوه اداره شده

  پروژه های سرمایه گذاری دردست اقدام

 

  آشنایی با خصوصی سازی

  بسترها و زمینه های قانونی

 مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره

  وضعیت اعتبارات وجوه اداره شده

  وضعیت سرمایه گذاری شرکتها

  زمینه های خصوصی سازی

  نمونه طرح توجیه فنی و اقتصادی

  اخبار و تازه های خصوصی سازی

  شرکتهای فعال بخش خصوصی

  قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

  سند خصوصی سازی صنعت راه آهن

/ 0 نظر / 16 بازدید