رئوس اهداف وبرنامه های 5 ساله چهارم توسعه حمل و نقل ریلی

رئوس اهداف وبرنامه های 5 ساله چهارم توسعه حمل و نقل ریلی

(اهداف و برنامه های کیفی)

چشم انداز، مأموریت، اهداف، سیاست و خط مشی های زیربخش حمل و نقل ریلی

: (Mission) مأموریت

حمل 30 % بار و مسافر داخلی بین شهری و 80 % حمل و نقل ترانزیت کشور .

: (vision) چشم انداز

الف  کمی :

9 متر بر کیلومتر مربع . / 1. دارا بودن 16000 کیلومتر خط اصلی ریلی یا چگالی خط 7

2. دارابودن ناوگان ریلی با متوسط عمر 15 سال .

3. آزادسازی و خصوصی سازی تا حصول حداکثر 30 % سهم دولتی در جابجائی کالا و مسافر ریلی بین شهری .

0 نفر در هر کیلومتر خط اصلی / 4. برون سپاری فعالیت های تصدی گری تاحد دسترسی به 5

برای انجام امور حاکمیتی شبکه ریلی .

ب  کیفی :                         

1. تجهیز کل شبکه به سامانه های علائمی و ارتباطی پیشرفته .

2. استقرار کامل نظام فن آوری اطلاعات .

3. مکانیزه نمودن سامانه های عملیاتی حمل بارو مسافر .

4. استقرار سطح کیفی خدمات (ایمنی، سرعت، رفاه) در حد استانداردهای بین المللی .

اهداف، مضامین و الزامات زیربخش حمل و نقل ریلی در برنامه چهارم توسعه باتوجه به مضامین و

سیاستهای آلی قانون برنامه چهارم توسعه آشور

-1 اهداف آلی

الف  اهداف آیفی

- ارتقاء سطح آیفی خدمات (سرعت، دقت و رفاه)

- ارتقاء بهر هوری نیروی انسانی، سرمایه و عوامل تولید

- ارتقاء ایمنی حمل و بهداشت محیط آار

- بهبود و آنترل فعالیت ها و پروژه های اجرایی در حد استانداردهای حفظ محیط زیست

ب  اهداف آمی

- آوچک سازی سازمان درحد تکفل امور حاآمیتی

- گسترش شبکه ریلی برای پاسخگوئی به تقاضاهای حمل انبوه و در مسیرهای طولانی در آشور

- توسعه ظرفیت شبکه و ناوگان ریلی برای پاسخگویی به تقاضای روبه رشد هر برنامه

- افزایش تدریجی سهم راه آهن در حمل و نقل کشور

-2 مضامین و الزامات اجرایی زیربخش ریلی در سالهای برنامه چهارم

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی ·

- شناسایی و رفع گلوگاههای شبکه ریلی و تنگناهای ترابری و ناوگان

- تامین صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل

- تسریع در انجام مطالعات امکان سنجی (توجیهی فنی  اقتصادی) و همچنین زیست محیطی آلیه طرحها و

و پیشنهاد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی C.B.A پروژه های مختلف با تأآید بر

- تهیه و ارائه طرحهای توجیهی اقتصادی  اجتماعی (باتعدیل قیمتها برای سال 83 ) برای جذب منابع بهینه سازی

مصرف انرژی و بکارگیری آن در راستای آاهش مصرف در این زمینه

- منطقی نمودن سامانه ها و الگوهای مصرف و خطرآفرین حمل ونقل و توسعه زیربخ شهای آم مصرف

- تعیین و تصویب حقوق گمرآی و سود بازرگانی ماشین آلات و تجهیزات وارداتی را هآهن با نرخ های پائین

و محاسبه آنها و همچنین بکارگیری (T.F.P) - تعیین شاخص های بهره وری آار، سرمایه، انرژی و آل عوامل تولید

تهیه وتدوین سازوآارهای آموزشی و ترویجی، اصلاح ساختار و تدوین نظامنامه اجرایی ارتقاء بهره وری ،EFQM نظام

و تحقق آنها

- تعیین ارزش افزوده زیربخش های حمل ونقل برون شهری (بدون لحاظ یارانه ها) و تشویق زیربخش ها

به ازای ارتقای بهره وری هر طراحی و تکمیل نظام مکانیزه برنام هریزی عملیات

- تفکیک ساختار سازمانی به امور زیربنایی و ترابری ریلی

- بهبود سیستمهای تعمیرات و نگهداری در حد استانداردهای بین المللی

- تأمین زیرساختها و تجهیزات لازم برای حمل ونقل های چند وجهی، آانتینری و ترآیبی

- بکارگیری سیستمهای مناسب علائم و ارتباطات بمنظور آاهش زمان سفر و افزایش ایمنی

- اجرای نظام دسترسی آزاد به شبکه ریلی و حذف موانع ورود بخش غیردولتی و رفع تبعیض علیه بنگاههای

آوچک و متوسط

- حمایت و اعطای تسهیلات بانکی با شرایط آسان و تأمین مابه التفاوت سود و آارمزد تسهیلات مزبور برای تقویت

بنگاههای اقتصادی آوچک و متوسط در سطح ملی و بین المللی

- مشارآت مالی در مخاطرات (ریسک) سرمایه گذاری های بخش خصوصی در مناطق آمتر توسعه یافته راه آهن

- بکارگیری روشهای مقررات زدایی از طریق واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و

مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش، واگذاری اموال) بمنظور تداوم برنامه خصوصی سازی در چهارچوب قانون

اساسی

- ضمن حفظ امور سیاستگذاری و برنامه ریزی آلان و نظارت در زیربخش ریلی، لزوم واگذاری امور ایجاد، توسعه،

نگهداری و بهره برداری از مبادی و شبکه ها، مراآز و پایانه ها، با رعایت تضمین و استمرار ارائه خدمات مناسب، به

بخشهای تعاونی و خصوصی

- تأمین تسهیلات اعتباری (پرداخت اصل وام و یا مابه التفاوت نرخ سود پس از آسر مالیات) برای اعطای آمکهای

مالی و فن آوری و در جهت ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشی نآلات، مطالعات

وبهینه سازی مصرف انرژی، از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها

- تهیه برنامه توسعه حمل ونقل ریلی با رویکرد نوسازی ناوگان و شبکه راه آهن بویژه در آریدورهای

شمال  جنوب و شرق  غرب به گونه ایکه تا پایان برنامه چهارم ضمن افزایش ایمنی عبور و مرور، امر انتقال آسان و

سریع بار و مسافر (دولتی و خصوصی) برآورده گردد.

- تدوین استانداردهای حمل ونقل ریلی و انطباق آن با استانداردهای بین المللی ذیربط

- ایجاد زمینه رویکرد رقابتی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی

- توسعه حمل ونقل ریلی به عنوان حمل و نقل سبز، همساز با محیط زیست و در جهت بهینه سازی مصرف

سوخت و افزایش ایمنی

- تسهیل رقابت و لغو انحصارات در حمل ونقل ریلی و ایجاد نهاد قانونی حافظ رقابت، محور قراردادن بخش خصوصی

داخلی و خارجی در سرمای هگذاری در راه آهن و توسعه و گسترش پایگاههای اطلاع رسانی

- توسعه زیربناهای راه آهن بمنظور برقراری تعادل و تناسب بین تقاضای حمل و نقل و ظرفیت شبکه ریلی

- رفع موانع قانونی برای سرمایه گذاری های خارجی در راه آهن بویژه در گذرگاههای بین المللی

تعامل فعال با اقتصاد جهانی ·

- تجهیز نقاط تجاری و پایانه های صادراتی و مسیرهای عبور قطارهای ترانزیتی و صادارتی

- تکمیل مبانی قانونی برای هماهنگی بین نهاده های مرتبط با ترانزیت و صادرات آالا و تسریع در عبور مطمئن آالا

با نر خهای رقابتی

- همکاری برای حمل آالاهای مناطق آزاد جلفا و اروند (خرمشهر) و ایجاد ارتباط ریلی با 3 منطقه آزاد قشم (از

طریق پل لافت)، چابهار (محور فهرج  چابهار) و انزلی (محور قزوین  رشت  انزلی)

- انجام مطالعه برای شناسایی بنگاههای آوچک و متوسط زیربخش ریلی و حمایت از آنها

- ایجاد مؤسسه پژوهشی با مشارآت بخش خصوصی برای توسعه فن آوریهای پیشرفته

- مشارآت فعال دراتحادیه ها وسازمانهای بین المللی بمنظوراستفاده ازاطلاعات، امکانات مادی، آموزشی و ...

- انجام مناقصه ها، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش آالا و خدمات و عملیات مالی  اعتباری، در محیط

رایانه ای و شبکه اطلاع رسانی و همچنین انجام فعالیتهای تدارآاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیک

- رفع موانع ترانزیت کالا و مسافر ازطریق ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط

رقابت پذیری اقتصاد ·

- راه اندازی قطارهای باری برنامه ای

- راه اندازی قطارهای مسافری سریع السیر

- افزایش سهم بخش خصوصی درحمل و نقل ریلی (بار و مسافر)

- بهبود نظام بازرگانی و بازاریابی با تأآید بر اصلاح روشها و فرایندها

- اقدام درجهت حذف تبعی ضهای اقتصادی و ایجاد فرصت های برابر برای آلیه اشخاص و همچنین حذف و یا آنترل

انحصارات موجود وتسهیل رقابت، در راستای ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری

- در راستای تشکیل نهاد تنظیم مقررات و داوری و بمنظور برقراری فضای رقابتی در سرمای هگذاری و بهره برداری در

حوزه انحصارات طبیعی راه آهن، اقدام برای تدوین آئی ننامه ها و مقررات قیمت گذاری خدمات انحصاری، مقررات

رقابت، تضمین و تعیین تعرفه های دسترسی به شبکه پایه، تعیین آیفیت، ایمنی و استاندارد خدمات، حل وفصل

اختلافات فنی، مهندسی و تجاری بین بنگاهها ودولت، ضوابط حل اختلافات بین بنگاهها و مشتریان

- برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناهای ریلی با هدف آاهش هزینه های تولید، خلق مزیتهای رقابتی ومنطبق

بانیازهای توسعه اقتصادی آشور، درجهت بهبودفضای آسب و آار در آشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل

باجهان پیرامون

- ایجاد تعادل بین درآمد  هزینه

توسعه مبتنی بر دانایی ·

- شناسایی نیاز و تدوین برنامه توسعه علمی و فن آوری راه آهن و ارائه آن به وزارتخانه متبوع جهت درج در برنامه

جامع توسعه علمی و فن آوری آشور

- همکاری و یا مشارآت با وزارت فن آوری اطلاعات در ایجاد زیرساخته ای مخابراتی آشور و را هآهن

- تخصیص منابع آافی (یک درصد از هزینه های عملیاتی) برای انجام پژوهش ها بویژه سفارشی

(دارای متقاضی) از طریق بخش خصوصی

- اصلاح ساختار تبلیغاتی، هدفمند آردن اعتبارات و مأموریت گرا آردن تحقیقات، توسعه همکاری های مؤثر

بین المللی با تکیه بر شاخص های بی نالمللی

- تربیت نیروی انسانی آارآمد برای انتقال و جذب فن آوری و انجام پژوهش برای افزایش توان رقابتی و بهبود آیفیت

شیوه های مدیریتی زیربخش

- انجام مطالعات نیازسنجی آموزش آارآنان (تخصصی و عمومی)، تدوین برنامه های سالانه آموزشی در چارچوب

معین شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی آشور و تخصیص اعتبار برای تحت پوشش قرار درآوردن آموزش حین

خدمت آلیه آارآنان

- تهیه طرح جامع توسعه منابع انسانی زیربخش ریلی شامل جذب، نظام انگیزشی، ارتقاء شغلی، آموزش،

بهسازی و نگهداری نیروی انسانی، نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی آار با رویکرد بین المللی

- اصلاح ساختار آموزشی با توجه به تغییرات ساختاری راه آهن و فراگردهای اتوماسیون

- اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران درخصوص آموزشهای هفت گانه فناوری اطلاعات

- بررسی و بازآفرینی گردش آار و فعالیت در آلیه امور اجرایی، خدماتی و تولیدی زیربخش ریلی با هدف

بهینه سازی فرآیندهای آاری، تقلیل زمان و هزینه انجام آارها و افزایش آیفت آنها با استفاده از دانش و فنآوریهای

روز

- پذیرش دانشجو در مقطع آاردانی با استفاده از ظرفیت مازاد و اخذ 100 درصد هزینه مربوطه از

متقاضیان مربوطه

حفظ محیط زیست ·

- انجام محاسبه ارزشها و هزینه های مربوط به امور انرژی و آلودگیهای محیط زیست و منظور نمودن آنها در امکان

سنجی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای

- اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای مدیریت سبز در زمین ههای مصرف انرژی،

آب، مواد اولیه و تجهیزات (مثال آاغذ) و همچنین مواد زائد جامد

آمایش سرزمین و توازن منطقه ای ·

- بهره گیری مناسب ازقابلیتهای ترانزیتی ریلی از طریق اولویت بندی محورهای ارتباطی شرقی  غربی و شمالی

جنوبی و تدوین برنامه توسعه مبادی، شبکه و نقاط خاص واقع بر این محورها و همچنین تکمیل، توسعه و تجهیز

شبکه ریلی برای ایجاد فرصت های شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه

- ملحوظ نمودن حمل ونقل ریلی در تهیه برنامه جامع توسعه بلندمدت انرژی، صنعت ومعدن، حمل ونقل،

گردشگری، اسکان جمعیت متناسب با موقعیت منطق های آشور و تعامل بین آنها و همچنین انعکاس و اجرای اثرات

این برنامه ها بر پهنه سرزمین با رعایت ملاحظات دفاعی  ایمنی

ارتقای سلامت و بهبود آیفیت زندگی ·

- شناسایی نقاط و محورهای حادثه خیز و سرمایه گذاری برای آاهش آنها به میزان 50 درصد تا پایان

برنامه چهارم

- همکاری برای ایجاد نظام اورژانس در راستای ارتقاء ارائه خدمات به مصدومین حوادث ریلی

- ایجاد مدیریت و تجهیز مراآز مبارزه با حریق و آتش نشانی

- ایجاد سیستم آنترل و نظارت بر ایمنی و تجهیز مناطق راه آهن به امکانات لازم برای جمع آوری سوانح

- اجرای مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص طرح ارتقاء سلامت

ارتقاء امنیت و عدالت اجتماعی ·

- تلاش در جهت توسعه خطوط مراصلاتی ریلی با آشورهای منطقه و همسایگان در قالب توافقنامه های دوجانبه و

چندجانبه

- افزایش سهم حمل و نقل ریلی بار و مسافر

- سرمایه گذاری منابع عمومی دولت و پرداخت مابه التفاوت نرخ تعرفه تکلیفی با قیمت تمام شده واقعی بار ریلی و

همچنین محاسبه و پرداخت منافع ملی حاصل از حمل و نقل مرجح

توسعه فرهنگی ·

- اختصاص بخشی از اعتبارات برای انجام امور فرهنگی و مطبوعاتی آارآنان

نوسازی دولت و ارتقای مدیریت بخشی ·

- تشکیل واحد سازمانی مناسب امر خصوصی سازی برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی در زمینه نهادسازی،

آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری

- تعریف و طبقه بندی مشاغل سیاسی و حرفه ای و ارتقاء شاغلین پستهای حرف های براساس شایسته سالاری به

مدت چهار سال

- تعیین مسیر ارتقاء شغلی آلیه مشاغل ریلی دولتی

- توسعه آاربرد فناوریهای نوین اداری و اطلاعاتی با جهت گیری افزایش سرعت، دقت و آیفیت، آاهش هزینه ها و

ارتقاء سطح بهره وری

- بازنگری و بازمهندسی با تأآید بر فرآیندها و روشهای انجام آار و به مردم و اربا برجوع با رویکرد

اعتماد به مردم

- اجرای طرحهای مؤثر برای ارتقاء و بهبود مدیریت زمان

- مطالعه و انجام طرحها، سامانه ها و راهکارهای لازم و مؤثر در خصوص جلوگیری و آشف مفاسد اداری در اشکال

گوناگون آن و افزایش هزینه و ریسک اقدامهای مجرمانه و اعمال خلاف قانون

- تعیین شیو هها و نحوه سنجش، دانش، مهارت، استعداد و هوشمندی و سایر ابعاد شایستگی داوطلبین ورود به

خدمات ریلی متناسب با طرحهای شغلی و شرایط احراز مشاغل

- واگذاری فعالیت های تصد یگری به بخش خصوصی و پیمانکاران

جهت گیریهای اصلی توسعه زیربخش ریلی (استراتژی)

: ( Liberalization ) آزادسازی ·

- تدوین و تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی برای تسهیل رقابت و لغو انحصارات

- تهیه و تدوین آئین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل های مورد نیاز برای شفاف سازی و تعیین حدود فعالیت ها،

اختیارات و مسئولیت ها

- مقررات زدائی

- اصلاح سامانه ها و روش ها در جهت ارتقا ء آیفیت خدمات، تسریع امور و جلب رضایت مشتریان

- ایجاد نهادهای قانونی حافظ رقابت و ایمنی حمل ونقل ریلی، تحت نظارت هیأت مدیره راه آهن

: (Privatization) واگذاری فعالی تهای تصدی گری و خصوص یسازی ·

- جلب سرمای هگذاران بخش خصوصی با مکانیزم تشکیل شرآتهای مشترک و اعطای تسهیلات

- تهیه مقررات، دستورالعمل ها و ضوابط و قراردادهای تیپ مورد نیاز برای فعالیت بخش خصوصی در قالب مواد 30 و

128 قانون برنامه سوم

- تعیین وتصویب تعرف ههای مختلف طی دوره های زمانی موردنیاز برای فعالیت بخش خصوصی

- تعیین چارچو بهای فعالیتهای فی مابین راه آهن (بخش حاآمیتی) شرآتهای تابعه دولتی و بخش خصوصی

- بکارگیری سامانه های آاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق انواع بیمه ها و تضمین ها

- تهیه فهرست مدیریتهای قابل واگذاری (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تعیین و تصویب روشها،

ضوابط و قراردادهای تیپ مربوطه

- تهیه فهرست مالکیتهای قابل واگذاری (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام و یا بخشی از سهام، واگذاری

اموال) و یا تهیه فهرست و مشخصات و توجیهات آامل فنی  اقتصادی طرحهای قابل سرمایه گذاری

- واگذاری امور به پیمانکاران

بهبود بهره وری امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی : ·

- خرید و بکارگیری امکانات و تجهیزات، تکنولوژی پیشرفته و گسترش تحقیقات برای انتقال دانش

فنی به آشور

- اختصاص اولویت منابع به نگهداری در برابر توسعه ظرفیتها و تلاش برای بکارگیری ظرفیتهای موجود و بلااستفاده

- ارتقای سطح ایمنی از طریق رعایت استانداردها، تأمین تجهیزات هشداردهنده و برقراری تسهیلات امدادرسانی

- بهبود نظام های مدیریت و برنامه ریزی، نظارت و مطالعاتی (بویژه فنی  اقتصادی)، شفافیت درحسابهای مالی

برای تخصیص بهینه منابع

- ارتقاء سطح آیفی و آمی آموزش آارآنان

- گسترش فناوری اطلاعات در زیربخش، اصلاح روشها و مکانیزه آردن سیستمها

- تفکیک ساختار اجرایی زیربخش به دو قسمت شبکه زیربنایی وعملیات حمل ونقل (ترابری)

افزایش سهم زیربخش ریلی به سبب منافع اقتصادی و اجتماعی آن درسطح ملی : ·

- گسترش فعالیتهای بازرگانی و بازاریابی

- گسترش حمل ونقل ترآیبی، آانتینری و چند وجهی

- اتصال شبکه به قطبهای تولیدی ومصرفی درسطح آشور با رعایت اولویتهای فنی  اقتصادی

- ارائه مکانیزمهای تشویقی برای تأمین ناوگان توسط مشتریان عمده

- بهبود آیفیت خدمات با حفظ قیمت تمام شده در حمل

- توسعه حمل و نقل ترانزیتی و تجهیز پایانه های مرزی

- اتصال شبکه ریلی به کشورهای همجوار در راستای گذرگاههای مصوب بین المللی بین المللی شمال  جنوب و

شرق  غرب

مسائل اساسی و تأثیرگذار بر توسعه زیربخش ریلی

مسائل ساختاری :

- تشکیل شرآت مادرتخصصی بعنوان متولی امور زیربنایی .

- تشکیل شرآت های ترابری خصوصی ومشارآتی .

- تفکیک فعالیت های زیربنایی از بهر هبرداری .

- تشکیل شرآت حمل و نقل بار .

- واگذاری آلیه فعالیت های تصدی گری به بخش خصوصی .

- آاهش نیروی انسانی تا سطح موردنیاز در امور حاآمیتی و ارتقاء تعداد آارآنان دارای تحصیلات عالیه.

- اجرای طرح جامع انفورماتیک وایجاد امکان تبادل اطلاعات بین شرآت مادرتخصصی و شرآتهای تابعه .

- تدوین و اجرای نظا مهای جذب و نگهداری نیروی انسانی .

- تشکیل آمیته توسعه ترانزیت به منظور تسهیل در امور ترانزیتی .

- تقویت شرآ تهای فورواردری بمنظور آاهش تصدی راه آهن در زمینه بازاریابی .

- ایجاد شرآ تهای تخصصی حمل ونقل ریلی .

- تنزل سطح آنترل نرخ تعرفه از سوی دولت به مجمع عمومی شرآت .

- تعادل بخشی سطح یارانه های اعطائی دولت بین زیربخشهای مختلف حمل ونقلی.

- ارائه مبالغ آافی تسهیلات بانکی با بهره مناسب برای شرآتهای زیر بخش ریلی و همچنین متقاضیان

سرمایه گذاری بخش خصوصی .

- تامین تسهیلات آافی ارزی وتضمین بازپرداخت تعهدات ارزی به طرحهای خارجی قراردادها.

- گمرآات (متعادل نمودن حقوق گمرآی و سودبازرگانی  هماهنگی جهت تسریع در ترخیص آالا  قبول وثیقه برای

ترخیص آالاها) .

- اختصاص حمل بارهای انبوه وسنگین درمسافت طولانی به ریل (همچون آشورهای اروپایی).

- تنزل عوارض اخذشده از راه آهن (درقانون تجمیع عوارض).

- رفع موانع اجرایی قانون نظام هماهنگ و قانون آار.

- تسری قانون 30 و 128 برنامه سوم به قانون برنامه چهارم.

- تصویب قانون دسترسی آزادبه شبکه ریلی (و همچنین عملیاتی شدن بند 5 آئی ننامه اجرایی مواد 30

و 128  مصوب هیأت وزیران).

- حمایت شرآت های غیردولتی تولیدآننده دستگاههاوقطعات مرتبط باحمل و نقل ریلی.

- ایجاد صندوق توسعه راه آهن.

- تعیین میزان صرفه جویی حاصل از مصرف سوخت بار و صرفه جویی های حاصل (هزینه های جانبی) از سوانح و

زیست محیطی حمل ونقل ریلی نسبت به شقوق حمل و نقل، اخذ آن در قالب عوارض جانبی اجتماعی و

اقتصادی و اختصاص آن به توسعه اشکال مرجع حمل ونقل.

- تأمین منابع جهت اجرای پروژه های عمرانی از طریق انتشار اوراق مشارآت، و یا روش های تأمین منابع داخلی و

خارجی.

مسائل اجرایی :

- تدوین و اجرای طرح جامع حمل و نقل و تبیین تخصیص میزان بار در بخش حمل و نقل زمینی.

- اعمال مدیریت پروژه با پیش نیاز تهیه طرحهای توجیه فنی  اقتصادی.

- اولویت بندی طرحها براساس منافع ملی(مزیت های مختلف) وتوزیع اعتبارات به تناسب آن.

- ا یجاد تناسب بین سرمایه گذاری زیربنا و ناوگان.

- توسعه حمل ونقل ترانزیت.

- تقویت شرآ تهای فورواردری چند وجهی.

- ارتقاء سیستم های ارتباطی و ایجاد بستر مناسب انتقال اطلاعات.

- توسعه ظرفیت مراآز تخلیه و بارگیری و پای هریزی سیستم توزین پیشرفته.

- توسعه حمل ونقل ریلی با مشارآت بخش غیردولتی.

- تدوین استانداردهای ایمنی و سطح خدمات و تلاش مستمر برای ارتقاء وضع موجود.

- بکارگیری قطارهای برقی.

- تأمین ناوگان آانتینربر و سایر ناوگان مورد نیاز براساس تقاضای بازار.

- افزایش سرعت سیر چرخه واگنهای باری (بازرگانی و ترانزینی) .

- توسعه و تکمیل پایانه های مرزی سرخس و بندرعباس.

- تجهیز بنادر ایران به سیستم های مناسب حمل کانتینری.

مسائل توزیع فضایی :

- اتصال آامل آریدورهای شمال  جنوب و شرق و غرب.

- اتصال خطوط صنعتی  تجاری و قطب های صنعتی  تجاری به خطوط اصلی.

- توسعه خطوط حوم های (حمل و نقل حومه ای) در شهرهای بزرگ.

- لزوم دسترسی کامل راه آهن به بعضی از اسکله های بندری موردنیاز کشور.

 طرحهای توسعه شبکه راه آهن

 

 

خطوط و طرحهای توسعه شبکه ریلی راه آهن

   خطوط در دست احداث

خطوط راه آهن در دست احداث

 

طول
(کیلومتر)

عنوان طرح

ردیف

       

16

خرمشهر - شلمچه

1

 

96

 سمنگان - ملایر

غرب کشور

2

 

170

ملایر - کنگاور

 

کنگاور - کرمانشاه

 

85

مراغه-  مهاباد

مراغه-ارومیه

3

 

98

مهاباد- ارومیه

 

78

خواف - سنگان

بافق - مشهد

4

 

205

قزوین-رشت

قزوین-رشت-بندرانزلی/آستارا

5

 

رشت- بندرانزلی

 

205

میانه-بستان آباد- تبریز

6

 

267

تهران-همدان

تهران-همدان-سنندج

7

 

151

همدان-سنندج

 

280

سریع السیر قم- اصفهان

8

 

175

میانه-اردبیل

9

 

634

شیراز - بوشهر

شیراز - بوشهر - عسلویه

10

 

 بوشهر - عسلویه

 

45

سبزوار به شبکه

11

 

2505

جمع

   

 

 

   طرحهای در دست مطالعه (مرحله دوم) و آماده اجرا

طرحهای دردست مطالعه طراحی تفصیلی (مرحله دوم) وآماده اجرا

 

ردیف

نام محور

وضعیت موجود

طول مسیر  (کیلومتر)

   

1

لار - زادمحمود

اسناد قرارداد آماده اجرا

143

 

2

اصفهان - ازنا

در دست تکمیل

322

 

3

ایرانشهر-فهرج

در دست تکمیل

307

 

4

اتصال شهرکرد به شبکه راه آهن

قرارداد منعقد نشده است

70

 

5

درود-خرم آباد

قرارداد منعقد نشده است

139

 

جمع کل (کیلومتر)

981

 

 

 

   طرحهای مطالعاتی طراحی پایه و توجیه نهایی(مرحله اول)

طرحهای مطالعاتی طراحی پایه وتوجیه نهایی ( مرحله اول)

 

 

 

 

 

 

&nbs
/ 0 نظر / 133 بازدید